MODEL EŞLİĞİNDE ATÖLYE SÖZLEŞMESİ 

TARAFLAR:

MODEL: Fotoğrafçı veya akar görüntü (video) yapımcısı tarafından, görsel öğe olarak esere konu olan kişi

FOTOĞRAFÇI: Fotoğraf malzemeleri ve diğer video yapım cihazları ile görsel eser üreten eser sahibidir.

KATILIMCI: Fotoğrafçı ve model ile yapılan çalışmalara kendi bireysel teknik kapasitesini geliştirmek üzere eşlik ederek fotoğraf makinası ile izin verilen sınırlarda görsel eserler üretendir. 

KONU ve KAPSAMI

Fotoğrafçı, Model ve Katılımcı arasında oluşacak eserin kullanımı hakkındaki koşulları belirler.

ŞARTLAR

1- Çalışma KATILIMCI‘nın bireysel teknik gelişimini MODEL eşliğinde arttırmaya yöneliktir ve kişiseldir. Çalışma esnasında KATILIMCI tarafından üretilen hiçbir görsel eser MODEL ve FOTOĞRAFÇI’nın birlikte noter onaylı yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari amaçla halka açık yerlerde, internet sitesi ve sosyal medyada, reklamlarda ve benzeri yerlerde kullanılamaz ve kullandırtılamaz ve devir edilemez, kiraya verilemez. 

2- Çalışma esnasında modelin hazırlanması için gereken ve modelin onayladığı saç tasarımı, makyaj, giysi ve aksesuarın asistan yardımıyla giydirilmesi veya vücut boyamanın profesyonel ressamlar tarafından yapılması gibi zorunlu yardım ve işlemler haricinde modelin şahsiyetini rencide edici, fiziki temas içeren ve/veya vücut bütünlüğünü bozmaya yönelik hiçbir eylemde bulunulamaz ve bunlar teklif dahi edilemez. 

3- Katılımcı model ve fotoğrafçının isim ve ünvanını hiçbir suret veya şekilde işbu çalışma haricinde kullanamaz, üçüncü şahıslara ifşa edemez ve paylaşamaz. Modelin isim ve ünvanına zarar gelebilecek tüm eylemlerden kendisini sakınmakla katılımcı sorumlu ve yükümlüdür. 

4- Çalışmada modelin kimliğine dair ipucu ve bilgi bulunduran, modelin portresi/yüzüne ait modelin yüzü aksesuar veya başka bir şeyle kapatılmış dahi olsa herhangi bir uzuv-bölüm-kısım flu(bulanık) veya net olarak gösteren, modelin vücudundaki dövme-yara ve doğum izi- aşı ve ameliyat izleri bulunduran hiç bir fotoğraf ve görsel eser katılımcı tarafından üretilemez, arşiv amaçlı dahi olsa herhangi bir şekilde muhafaza edilemez. Sehven yapılmış olan tüm görsel eserler katılımcı tarafından işlenmemiş dahi olsa imha edilmek zorundadır. 

5- Sözleşme süresizdir. Model ve fotoğrafçı noter kanalıyla bildirerek sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, fesih tarihinden önce üretilmiş eserler için, sözleşme süresiz olarak geçerlidir.

6- Taraflar aşağıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişiklikleri diğer tarafa, noter vasıtasıyla bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli olacağını kabul ederler.

7- Taraflardan birinin ya da ikisinin ölümü halinde, bu sözleşme ile taraflara tanınan tüm haklar ve yüklenilen tüm sorumluluklar, tarafların mirasçılarına, mirasçıların mirası kabul etmeleri halinde aynen devir olacaktır.

8- İhtilaf halinde fotoğrafçının kanuni tebligat adresinin bulunduğu ilin mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9- Katılımcı üretmiş olduğu ve modeli konu alan eserlerini bireysel portfölyösü ve kendisine ait internet sitesinde bu sözleşmedeki diğer maddelere tamamen uyarak kullanması durumunda kullanımının modelin isim ve unvanına zarar vermemesi gerektiğini internet sitesi tasarımcısına ve/veya sosyal medya yöneticisine belirtir.

10- Model bu çalışma için aldığı ücretin dışında fotoğrafçı veya katılımcıdan herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğini, üretilen eserlerin silinmesi veya imhasını istemesi halinde her bir görsel eser için 10000 (onbin) Türk Lirası bedeli ödemeyi beyan ve kabul eder.

11- Katılımcı bu sözleşme ile belirtilmiş tüm şartları, sözleşmeye uymayan herhangi bir görsel veya eserin sehven dahi yayımlanması durumunda her bir unsur için her bir görsel eser için 100000'er (yüzbin) Türk Lirası'nı maddi ve manevi tazminat olarak fotoğrafçı ve modele ayrı ayrı ödemeyi hiç bir ön koşul olmaksızın beyan ve kabul eder. 

12- Fotoğrafçı, bu sözleşme ile model ve katılımcının gizlilik hak ve kişisel bilgilerini koruyacağını hiçbir ön koşul olmaksızın beyan ve kabul eder.

13- İhtilaf halinde fotoğrafçının kanuni tebligat adresinin bulunduğu ilin mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

14- Model, katılımcı ve fotoğrafçı bu sözleşme koşullarını dikkatle okuduklarını ve sözleşmenin tamamını kabul ettiklerini beyan etmişler ve ....../......./........ tarihinde imzalayarak yürürlüğe koymuşlardır.

Adı Soyadı veya Ünvanı / TC Kimlik Numarası veya Unvanı / Adresi / İmza

Model : …………………….…/…………….…/…………………………………….………/…

 

Fotoğrafçı : ………………….……/…….……….…/…………………………………..….……/…

 

Katılımcı : ………………….……/…….……….…/…………………………………..….……/….

Tum haklari saklidir

Copyright ©Murat Foto Photo & Art All Rights Reserved